Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 

Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

I. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE
 
1. ENERGETSKI UVJETI
 
Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta (1) podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik  ili Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Zahtjevu se prilaže:
 1. Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za postojeće objekte uz pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine.
 2. Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga Gradski ured za katastar
 3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje)
 • Za objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja Energetske suglasnosti.
 • Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu prostora i volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem, te kratak opis  plinofikacije građevine
 
2.    POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIH UVJETIMA
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije (2)  podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Gradske plinare Zagreb d.o.o., a dva se vraćaju investitoru.
Projekt mora sadržavati važeće Energetske uvjete. Popis ovlaštenih projektanata možete naći na www.hkis.hr/imenici/
 
3.    ENERGETSKA SUGLASNOST
 
Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti (3) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Projekt i potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa energetskim uvjetima, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta isti nisu imali, te popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa – sjedište poslovnog subjekta).
Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga.
 
Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih energetskih uvjeta istovremeno se može  predati Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti s energetskim uvjetima i Energetske suglasnosti.
 
Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priključenje građevine na distribucijski sustav.
 
 
 
II. UGOVARANJE RADOVA ZA  PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
 

1. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE  GRAĐEVINE NA PLINSKI  DISTRIBUCIJSKI  SUSTAV

Zahtjev za priključenje građevine na  plinski distribucijski sustav (4) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć).
Zahtjevu se prilaže:

 1. Projekt  priključka građevine i unutarnje instalacije sa valjanom potvrdom o usklađenosti dokumentacije sa energetskim uvjetima
 2. Energetska suglasnost
 3. Ugovor o opskrbi plinom
Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se
 

2. ZAHTJEV ZA MONTAŽU PLINOMJERA  I PUŠTANJE PLINA (opremanje obračunskog mjernog mjesta)

Zahtjev za montažu plinomjera (5) (opremanje obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik
Zahtjevu se prilaže:

 1. Ugovor o opskrbi plinom.
 2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Gradskoj plinari Zagreb d.o.o i pripadajući Projekt.
 3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka za novoizgrađene objekte odnosno pozitivnog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte
Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo troškovnik za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao operator distributivnog sustava izvršit  montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se sačiniti poseban zapisnik – priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.
 
Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri – tvrtke. Popis ovlaštenih dimnjačara možete dobiti na http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/popis.pdf.
 

3. DEMONTAŽA PLINOMJERA I/ILI OTPAJANJE PRIKLJUČKA GRAĐEVINE


4. OBRASCI


5. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 Uplate po ugovoru o priključenju građevine moguće je izvršiti na sljedeći način:
 1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB3A, Internet bankarstvom – jednokratno
 2. KARTICAMA:
 • 2.1. Jednokratno:  Karticom tekućeg računa – Maestro, Visa, Visa electron
                                Kreditnim karticama: Visa, Master Card, Diners, American Express
 • 2.2. do 12 rata bez kamata: American Express kreditnom karticom
                                               Diners kreditnom karticom
                                               Master Card, Master Card electron ili Visa kred.karticama  ZB
Plaćanje putem kartice obavljate u Gradskoj plinari Zagreb (Sektor za ekonomske poslove), a nalog za plaćanje HUB3 ili HUB3A na ostalim mjestima platnog prometa (HP; FINA; poslovne banke)
 
Uplate montaže plinomjera (opreme OMM)  i puštanje plina moguće je izvršiti na slijedeći način:
 
1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB 3A, internet bankarstvom – jednokratno
2. Uplatom na ostalim mjestima platnog prometa
III. POSTUPCI SANACIJE I ODRŽAVANJA