Cjenik za nestandardne usluge

Sve usluge koje Gradska plinara Zagreb, kao operator distribucijskog sustava, nudi krajnjim kupcima plina definirane su Cjenikom za nestandardne usluge. GPZ za sve stavke cjenika kao i same cijene usluga, mora ishoditi suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više