Zakonska regulativa

Distribucija plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga (uređeno Zakonom o energiji). Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije plina uređena je kroz slijedeći Zakonodavni okvir:
 • Zakon o energiji (NN120/12, NN 14/14, NN 95/15, NN 102/15)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, NN 14/14, NN 16/17)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)
 • Zakon o koncesijama (NN 69/2017)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/2013)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina (NN 122/2016, NN 14/2017)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/2013, NN 74/2017)
 • Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11, NN 88/12, NN 29/13)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 88/2015)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/2014, NN 43/2017)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro, 1/2015)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 103/2013)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, NN 105/09)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 155/08, NN 50/09, NN 103/09, NN 21/12)
 • Metodologija utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/2013)
 • Dopune Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 91/2016)
 • Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/2015)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN.76/2014)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje  2017. – 2021. godine. (NN 122/2016)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 49/2016)
 • Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017)
 • Uredba o visini i načinju plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za ugradnju distribucijskog sustava (NN 31/2014)

 
Ostala regulativa:
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN 127/2014)
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/2014)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/06, NN 94/96, NN 114/03, NN 100/04, NN 86/08, NN  116/08,NN 75/09, NN 143/12)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, NN 128/10, NN 136/12, NN 76/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
 • Zakon o javnim cestama (NN 180/04, NN 138/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 124/09, 153/09, 73/10)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, NN 63/11, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, NN 73/00, NN 114/01, NN 79/06, NN 141/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 153/09,  NN 90/10, NN 143/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima  (NN 178/04, NN 67/08, NN 144/10)
 • Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16)
 • Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (NN 78/11)
 • Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom (NN 102/09)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15, NN 82/17)
 • Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivnja zakonitih mjerila u uporabi (NN 96/16)
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
 • Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)

Ostali pravilnici, upute, postupci i odluke Gradske plinare Zagreb d.o.o., normativni akti i kriteriji te tehnička pravila i propisi.

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više