Sprječavanje sukoba interesa sukladno čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

"URED ZA OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA VULAS DANIELA", Šetalište bačvice br.08, Split, OIB 85122775699;
MAZAL SAVJETOVANJE d.o.o., Ivana Cankara 19, Zagreb, OIB 44385395526;
FORTIS SAVJETOVANJA d.o.o., Tratinska 22, Zagreb, OIB 19787621150;
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više