Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

Dokumenti potrebni za priključenje građevine

Energetski uvjeti
  • Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta  podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik  ili Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
  • Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za postojeće objekte, odnosno pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine
  • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga Gradski ured za katastar
  • Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama s podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz izjavu o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa objekta za priključenje)

Za objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja Energetske suglasnosti.
Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu prostora i volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem te kratak opis  plinofikacije građevine.

Potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije s energetskim uvjetima
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije  podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Gradske plinare Zagreb, a dva se vraćaju investitoru.
 
Energetska suglasnost
 

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Projekt i potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije s energetskim uvjetima, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta isti nisu imali te popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost s podacima o vlasnicima (ime, prezime, OIB, adresa).
Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema Cjeniku nestandardnih usluga.
 
Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih energetskih uvjeta istovremeno se može  predati Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti s energetskim uvjetima i Energetske suglasnosti.
 
Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti Zahtjev za priključenje građevine na distribucijski sustav.
 
Ugovaranje radova za priključenje građevine na distribucijski sustav

Nakon podnesenog zahtjeva izradit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se:
  • Zahtjev za montažu plinomjera (opremanje obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik
  • Ugovor o opskrbi plinom
  • Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Gradskoj plinari Zagreb i pripadajući Projekt
  • Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka za novoizgrađene objekte odnosno pozitivnog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte
Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo troškovnik za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Gradska plinara Zagreb kao operator distributivnog sustava izvršit  montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se poseban zapisnik – priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.
 
Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri.
 
Demontaža plinomjera i/ili otpajanje priključka građevine:

Naputak
Zahtjev

4. OBRASCI
Obrazac punomoći
Obrazac - izjava o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa

Načini i uvjeti plaćanja

Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB3A, Internet bankarstvom – jednokratno
  • Jednokratno: 
Karticom tekućeg računa – Maestro, Visa, Visa electron
Kreditnim karticama: Visa, Master Card, Diners, American Express
  • Do 12 rata bez kamata: American Express kreditnom karticom
                                             Diners kreditnom karticom
                                             Master Card, Master Card electron ili Visa kred.karticama  ZB

Plaćanje putem kartice obavljate u Gradskoj plinari Zagreb (Sektor za ekonomske poslove), a nalog za plaćanje HUB3 ili HUB3A na ostalim mjestima platnog prometa (HP; FINA; poslovne banke).
 
Uplate montaže plinomjera (opreme OMM)  i puštanje plina moguće je izvršiti na slijedeći način:
 
1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB 3A, internet bankarstvom – jednokratno
2. Uplatom na ostalim mjestima platnog prometa


Za dodatne upite molimo kontaktirati od 8 do 15 sati:
Odjel prodaje: 01/6437-720, 01/6437-516, 01/6437-549, 01/6437-752, 01/6437-707
fax: 01/4698-660
e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više