Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

Dokumenti potrebni za priključenje građevine
 
Zahtjev za izdavanje Uvjeta priključenja ili Posebnih uvjeta priključenja  podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik  ili Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Za postojeće građevine potrebno je:
 • Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi priključak građevine odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, te Izjavu o rješavanju IPO, etažiranja i upisa vlasništva)
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga Gradski ured za katastar
 • Opis plinofikacije građevine
 • Preslik akta o odobrenom građenju
 • Punomoć za podnošenje zahtjeva
Za nove građevine:

Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za budući objekt, a ako se radi rekonstrukciji/nadogradnji objekta potrebno je dostaviti postojeće stanje/novo stanje.

Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu i radnu oznaku prostora/etažnih cjelina te volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem, te kratak opis  plinofikacije građevine.

Za objekte koji u trenutku izdavanja  Uvjeta priključenja nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja energetske suglasnosti.

Potvrda glavnog projekta plinskih instalacija

Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta plinskih instalacija  podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Gradske plinare Zagreb, a dva se vraćaju investitoru.
Projekt mora sadržavati važeće Uvjete priključenja.
Investitor slobodno bira projektanta iz redova ovlaštenih inženjera strojarstva - člana Hrvatske komore inženjera strojarstva, bez obzira na njegovo mjesto boravka i rada. Popis ovlaštenih projektanata možete naći na www.hkis.hr.
 
Energetska suglasnost

Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Potvrda glavnog projekta plinskih instalacija izdana po GPZ, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja uvjeta priključenja isti nisu imali te popis stambenih i poslovnih jedinica s oznakama istih za koje se traži energetska suglasnost s podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa ili sjedište poslovnog subjekta).
Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema Cjeniku nestandardnih usluga.
Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih uvjeta priključenja istovremeno se može  predati Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta plinskih instalacija i Energetske suglasnosti.
Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priključenje građevine na distribucijski sustav.
 
 
Ugovaranje radova za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav
  Zahtjevu se prilaže:
 1. Projekt  priključka građevine i unutarnje instalacije sa valjanom potvrdom glavnog projekata plinskih instalacija izdanoj po GPZ
 2. Energetska suglasnost
 3. Ugovor o opskrbi plinom  ili Potvrda Opskrbljivača o sklopljenom Ugovoru o opskrbi
Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.
Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se
  Zahtjevu se prilaže:
 1. Ugovor o opskrbi plinom ili Potvrda Opskrbljivača o sklopljenom Ugovoru o opskrbi
 2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Gradskoj plinari Zagreb d.o.o i pripadajući Projekt.
 3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka sa naslova ispravnpsto i uporabivosti za novoizgrađene objekte odnosno pozitivnog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte
Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo troškovnik za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao operator distributivnog sustava izvršit  montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se sačiniti poseban zapisnik – priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.
Nakon puštanja trošila u rad investitor je u obvezi dostaviti Zapisnike o puštanju trošila u rad.
Na dan montaže plinomjera Investitor je u obvezi imati označene sve etažne cjeline (stanove i poslovne prostore) službenim oznakama kako su i izdane Energetske suglasnosti i sklopljeni Ugovori o opskrbi.
 
Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri – tvrtke
Popis ovlaštenih dimnjačara možete naći na dimnjačari
Popis ovlaštenih Opskrbljivača možete naći na https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_18.html

Način i uvjeti plaćanja

Uplate po ugovoru o priključenju građevine moguće je izvršiti na sljedeći način:
 1. Nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB3A, Internet bankarstvom – jednokratno
 2. KARTICAMA:
 • 2.1. Jednokratno: Karticom tekućeg računa – Maestro, Visa, Visa electron
                                   Kreditnim karticama: Visa, Master Card, Diners, Visa Express
 • 2.2. do 12 rata bez kamata: Visa Express kreditnom karticom
                                                    Diners kreditnom karticom
                                                    Master Card, Master Card electron ili Visa kred.karticama  ZB
Plaćanje putem kartice obavljate u Gradskoj plinari Zagreb (Sektor za ekonomske poslove), a nalog za plaćanje HUB3 ili HUB3A na ostalim mjestima platnog prometa (HP; FINA; poslovne banke)
 

Za dodatne upite molimo kontaktirati od 8 do 15 sati:
Odjel prodaje: 01/6437-720, 01/6437-516, 01/6437-549 01/6437-707
fax: 01/4698-660
e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više