Energetski pretvornik

Sm3 - standardni metar kubni prirodnog plina pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperaturom od 288,15 K

Hd – donja ogrjevna vrijednost 1 Sm3 prirodnog plina od 33.338,25 kJ/ Sm3

* Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, NN 128/11, članak 2.a
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više