Istraživanje tržišta

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

04.06.2020. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2020.g. planira započeti postupak javne nabave „PLASTIČNE OBUJMICE ZA PLOMBIRANJE“. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „PLASTIČNE OBUJMICE ZA PLOMBIRANJE“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga zajedno u okviru procijenjene vrijednosti nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 15.06.2020. na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr
 
1. Mjesto i način uporabe
 
Kodirane sigurnosne plombe nabavljaju se za Naručitelja: Gradska plinara Zagreb d.o.o. za plombiranje mjernih mjesta i opreme mjernih mjesta.
Temperatura primjene plombi je od -25°C do +70°C.
Specifikacija opisuje minimalne tehničke zahtjeve koje treba zadovoljiti kod izrade, isporuke i eksploatacije plombi.
 
 
2. Tehnički zahtjevi
 
2.1. Opis proizvoda
 
Kodirana sigurnosna plomba treba se sastojati od dvodijelnog tijela plombe koji čine funkcionalnu cjelinu i to:
a) tijelo plombe treba biti sastavljeno iz dva jednaka dijela pri čemu svaki dio treba imati bravice („kopču“ i „utičnicu“) s unutarnje strane plombe tako da nakon sastavljanja nisu dostupne,
b) na oba dijela tijela plombe treba biti laserski graviran jednaki jedinstveni serijski broj i logo Naručitelja uz mogućnost dodavanja slova u serijski broj,
c) mogućnost laserskog graviranja bar koda na tijelo plombe,
d) materijal plombe treba biti EDISTIR RT 441M i/ili sličan materijal istih tehničkih karakteristika i sposobnosti, a osobito kao što je elastičnost materijala, kao i da ostavlja vidljivi trag u slučaju savijanja, odnosno utjecaja na plombu.
 
Tijelo plombe treba biti izrađeno od plastičnog materijala, uz potrebna mehanička svojstava (velike tvrdoće, elastičnosti i otpora na udar), kao i kemijskih svojstava: otporna na visoke i niske temperature, UV zračenja i odlične antistatičnosti.
Ponuditelji su dužni dokazati da ponuđena roba zadovoljava sve tehničke zahtjeve Naručitelja te je potrebno dostaviti dokaz o tome: Tehnički list materijala od kojeg je izrađena plomba ili drugi dokaz iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti isto.
Konstrukcija plombe i postavljanje treba biti takva da se plomba može brzo i jednostavno, bez uporabe alata i/ili žica, montirati na mjerna mjesta i opremu mjernih mjesta.
Svaki pokušaj rastavljanja plombe (rukom ili alatom) treba rezultirati njezinim vidljivim trajnim oštećenjem tijela plombe, a rastavljanje plombe da bude nemoguće osim uništenjem same plombe kako bi se spriječila mogućnost ponovne uporabe i manipulacije.
Plombe trebaju imati laserski graviran jedinstveni serijski broj i Data Matrix kod na vanjskom dijelu oba dijela tijela plombe da bi se omogućilo brzo informatičko praćenje. Naručitelj traži da se svaka plomba može informatički pratiti od njene nabave do skidanja s mjernih mjesta i opreme mjernih mjesta na kojima je bila ugrađena. Logo Naručitelja mora biti graviran na oba dijela tijela plombe.

2.2. Osnovni tehnički zahtjevi
 
Tablica 1) Dimenzije kodiranih sigurnosnih plombi
REDNI BROJ VELIČINA
PLOMBE
 
OPIS PROIZVODA
1. DN 25 Dimenzije DN25 (1'') za poluholender 5/4'' (visine 32-34 mm)
2. DN 25 Dimenzije DN25 (1'') za poluholender 5/4'' (visine 27-29 mm)
 
Procijenjena vrijednost nabave za gore navedene veličine plombi za komplet (2 dijela) iznosi: 1.400.000,00 kn bez PDV-a (cijena po komadu cca 7,70 kn)
Ponuditelji moraju moći isporučiti tražene veličine plombi Naručitelju.
 
2.3. Dokazi o ispunjavanju zahtjeva
 
Ponuditelji su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva. Dokumenti kojima se dokazuje da ponuđena roba ispunjava zahtjeve iz ove tehničke specifikacije su:
 
2.3.1. Certifikati i/ili izvještaji o ispitivanjima izdani od strane ovlaštenih institucija u Republici Hrvatskoj (odnosno jednakovrijedni dokumenti zemlje sjedišta ponuditelja/proizvođača plombi zasnovani na europskim normama) kojima treba dokazati:
a) mehanička svojstva,
b) kemijska svojstva,
c) postojanost plombe na niske i visoke temperature (-25°C do +70°C),
d) neizbrisivost oznaka na plombi.
2.3.2. Dostavljanje uzoraka plombi koji se dostavljaju uz ponudu poštom na adresu Naručitelja u skladu s točkom 3. tehničke specifikacije.
 
2.4. Označavanje i pakiranje
 
Na tijelu plombe trebaju biti sljedeće oznake:
- logotip Naručitelja (koji će kod sklapanja sporazuma biti dostavljen odabranom ponuditelju),
- serijski broj plombe (alfanumerička oznaka koja se sastoji od osam (8) znamenaka),
- Data Matrix kod.
Oznake trebaju biti:
- neizbrisive (osim mehaničkim postupkom),
- pisane laserskim ispisom,
- postojane na svim temperaturama u području primjene (-25°C do +70°C) tako i na UV zračenja.
Treba biti moguće očitavanje Data Matrix koda s plombe, a u sebi mora sadržavati jedinstveni serijski broj plombe, naziv i adresu tvrtke naručitelja.
Boje plombe trebaju biti žute i crvene boje.
Plombe trebaju biti pakirane u osnovno pakiranje veličine od 20 do 200 komada ovisno o veličini plombe u kojem je svaka plomba s pripadajućom drugom polovicom s jedinstvenim serijskim brojem odvojena od ostalih plombi. U pojedinom pakiranju serijski brojevi trebaju biti u nizu kao i broj komada po kutiji, naveden u Tablici 1., radi lakšeg praćenja plombi od trenutka isporuke do njezinog skidanja s mjernih mjesta i opreme mjernih mjesta na kojima je bila ugrađena. Na osnovnom pakiranju trebaju bit istaknuti početni i završni serijski brojevi plombi.
Sve tehničke zahtjeve za označavanje i pakiranje navedene u ovoj točki ponuditelj mora uzeti u obzir prilikom definiranja cijene svoje ponude. Svi detalji vezani za označavanje i pakiranje bit će detaljno definirani u troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, a koji će činiti sastavni dio sporazuma s odabranim ponuditeljem.
Prije isporuke plombi Naručitelj treba odabranom Ponuditelju prije prve isporuke dostaviti raspon serijskih brojeva plombi.
Odabrani ponuditelj mora udovoljiti svim postavljenim tehničkim zahtjevima vezanim za označavanje i pakiranje.
 
3. Dokumentacija uz ponudu vezana za tehničku specifikaciju
 
Uz ponudu treba dostaviti sljedeće:
1. dokaz o ispunjavanju zahtijeva iz ove tehničke specifikacije u skladu s točkom 2.3.1. i 2.3.2. potpisana i ovjerena od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom ponuditelj dokazuje da je minimalni životni vijek 15 godina (npr. certifikat proizvođača),
 
2. uz ponudu treba dostaviti dvadeset (20) komada uzoraka plombi, po deset (10) uzoraka za svaku od ranije navedenih veličina plombi u žutoj boji. Uzorci će služiti radi ocjene udovoljavanja zahtjevima ove tehničke specifikacije i ne vraćaju se ponuditelju.
 
Naručitelj zadržava pravo tražiti i dodatne dokaze tehničke i stručne sposobnosti.
 
                                                                                                              Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više