Zajedničke plinske kotlovnice

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, čl.68, stavci 13-17, za obračunsko mjerno mjesto na kojem se obavlja opskrba plinom energetskog subjekta ili pravne ili fizičke osobe koja toplinsku energiju proizvedenu iz plina isporučuje krajnjim kupcima (u sporazumu  navedeno kao opskrbljivač toplinskom energijom) i raspoređuje iste po kupcima, operator distribucijskog sustava (GPZ) dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina potrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodijeliti na toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo i na toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima koji nisu iz kategorije kućanstvo te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta. Raspodjela se obavlja sukladno Sporazumu o raspodjeli isporučene energije plina.
 
Potrošnju plina na predmetnom obračunskom mjernom mjestu GPZ očitava zadnji radni dan u tekućem mjesecu te dostavlja  opskrbljivaču toplinskom energijom do četvrtog dana u narednom mjesecu, a opskrbljivaču plinom  zajedno s podacima o raspodjeli do osmog dana u narednom mjesecu.
 
Ukoliko opskrbljivač toplinske energije (pravna ili fizička osoba koja raspodjeljuje toplinsku energiju) ne dostavi ažurirani podatak o udjelima izmjerene potrošene toplinske energije svakog pojedinog kupca u ukupnoj potrošenoj toplinskoj energiji proizvedenoj iz plina isporučenog na predmetnom obračunskom mjernom mjestu, operator distribucijskog sustava (GPZ) isporučenu energiju raspodjeljuje temeljem udjela grijanog prostora krajnjih kupaca toplinske energije koje je opskrbljivač toplinskom energijom naveo u Popisu krajnjih kupaca, Privitak 1.
 
Molimo da pravna ili fizička osoba koja vrši raspodjelu toplinske energije podatke šalje u prethodno navedenim rokovima na adresu: aptp@plinara-zagreb.hr.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više