Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 - ZJN 2016) i temeljem članka 14. i 35. Izjave o osnivanju Društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., dana 29.09.2021. objavljuje se:           

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više