Akreditacija sukladna normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel ovjere i umjeravanja mjerila, akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6441. Potvrda o akreditaciji i prilog može se vidjeti ovdje.

Potvrda o akreditaciji je preduvijet za dobivanje ovlaštenja od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila protoka plina kako je definirano u članku 6. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14).

Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
Fax : +385 (0)1 4698 637
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više