Postupak razdvajanja od kotlovnice

Kotlovnica spada u idealne zajedničke dijelove zgrade kojom upravljaju suvlasnici putem izabranog predstavnika i Upravitelja zgrade (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Ugovorno je regulirana obveza održavanja kotlovnice (sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zapaljivim tekućinama). Objekt je građen temeljem pozitivnih zakonski propisa, u sklopu kojih su izdani važeći dokumenti koji su definirali priključenje na distributivni sustav.
 
Za svaku rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije (izdvojenje iz zajedničke kotlovnice) i instaliranje novih trošila u zgradi, odnosno etažnoj cjelini, potrebno je zatražiti Energetske uvjete koji će definirati način rekonstrukcije instalacija temeljem kojih je potrebno napraviti projekt strojarskih instalacija. Isti će pregledati GPZ d.o.o. i izdati Potvrdu o usklađenosti tehničke dokumentacije s izdanim energetskih uvjetima. Po izdavanju iste potrebno je zatražiti Energetsku suglasnost za nova obračunska mjerna mjesta po etažnim cjelinama ili ukoliko etažne cjeline imaju OMM za potrebe kuhanja potrebno je zatražiti reviziju postojećih Energetskih suglasnosti.
Nakon što se revidiraju ili izdaju Energetske suglasnosti za etažna grijanja potrebno je sklopiti Ugovore o opskrbi te po predstavniku suvlasnika  zatražiti raskid Ugovora o opsrkbi na zajedničkoj kotlovnici.
Ovlašteni izvođač – plinoinstalater je u obvezi prijaviti radove na rekonstrukciji instalacije (preuzimanje rekonstruirane  ili ispitivanje postojeće) te izvršiti koordinaciju radova sa Gradskom plinarom Zagreb oko prelaska grijanja sa zajedničke kotlovnice na etažna grijanja.

Potrebna dokumentacija:

  1. Energetski uvjeti za rekonstrukciju plinske instalacije
  2. Projekt plinskih instalacija – strojarski dio
  3. Potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije
  4. Energetska suglasnost za etažnog vlasnika
  5. Ugovor o opskrbi plinom (Isti se dobiju kod Opskrbljivača temeljem novoizdane ili revidirane Energetske suglasnosti)
  6.  Zapisnik o nepropusnosti plinske instalacije
  7. Pozitivan dimnjačarski nalaz
  8. Zapisnik o puštanju trošila u rad (dostaviti nakon puštanja od strane ovlaštenog servisera)

Za pribavljanje potrebne dokumentacije navedene u točci 1, 2 i 3, obratite se odabranom ovlaštenom projektantu
 
Za podnošenje potrebnih zahtjeva potrebno je pribaviti suglasnost upravitelja objekta ili odluku suvlasnika, potpisanu od predstavnika suvlasnika, kojom se dopušta izdvajanje etažne cjeline iz zajedničkog sustava grijanja sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije.
Uz Odluku suvlasnika potrebno je predočiti i Međuvlasnički ugovor iz kojeg je vidljivo da je istim definirano donošenje predmetnih odluka.
 
Za dodatne upite molimo kontaktirati:
Odjel prodaje: 01/6437-707, 01/6437-549, 01/6437-586, 01/6437-706; fax 01/4698-660; e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više