Zakonska regulativa

Distribucija plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga (uređeno Zakonom o energiji). Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije plina uređena je kroz sljedeći zakonodavni okvir:
 
Ostala regulativa:
Ostali pravilnici, upute, postupci i odluke Gradske plinare Zagreb d.o.o., normativni akti i kriteriji te tehnička pravila i propisi.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više