Akreditacija sukladna normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Gradska plinara Zagreb d.o.o., Odjel ovjere i umjeravanja mjerila, akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6441. Potvrda o akreditaciji i prilog može se vidjeti ovdje.

Potvrda o akreditaciji je preduvijet za dobivanje ovlaštenja od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila protoka plina kako je definirano u članku 6. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14).
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više