Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 

Kvaliteta plina

Kvaliteta plina
Zakon o energiji (NN br. 120/12, NN br. 14/14), Zakon o tržištu plina (NN br. 28/13, NN br. 14/14) i Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2. (NN br. 158/13) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sukladno članku 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava propisane su sljedeće obveze:

(4) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, a provodi se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, pri čemu predstavnik operatora distribucijskog sustava ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka.

(5) Operator distribucijskog sustava zaprima preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina od operatora transportnog sustava, za ulaze u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je petog radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja za to razdoblje objaviti na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina, koje mora najmanje sadržavati propisane parametre standardne kvalitete plina, izmjerene parametre kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustav, te utvrđeno donju ogrjevnu vrijednost plina za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvaena hidraulička cjelina.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. veljače objaviti na internetskoj stranici godišnje izvješće o kvalitetei plina za prethodnu godinu, koje mora sadržavati najmanje podatke iz polumjesečnih izvješća o kvaliteti plina.
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).


Standardna kvaliteta plina
(Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN 158/13)
     
A. Kemijski sastav (mol%):
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2) maksimalno 3 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3:
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,28 kWh/m3  
maksimalno 12,75 kWh/m3  
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,25 kWh/m3  
maksimalno 11,47 kWh/m3  
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 12,75 kWh/m3  
maksimalno 15,81 kWh/m3  
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,48 kWh/m3  
maksimalno 14,23 kWh/m3  
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,56    
maksimalno 0,70    
H. Točka rosišta °C (pri tlaku od 70 bar)
vode -8 °C  
ugljikovodika -2 °C  
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu


Praćenje kvalitete prirodnog plina u GPZ

Izvještaji kromatografskih analiza plina
Godina Primopredajne stanice
Zaprešić Zagreb istok Zagreb zapad Zagreb jug Ivanja Reka
2017.

Izvještaji o kvaliteti plina
               Polumjesečni izvještaji - 2017
               Godišnji izvještaj - 2014
 
Donje ogrjevne vrijednosti po hidrauličkim cjelinama
Pregled parametara za obračun isporučenog plina
Pregled parametara za obračun isporučenog plina - 2015.
Praćenje kvalitete plina (tehnološka mjerenja)

Izvještaj neovisne tvrtke o analizi prirodnog plina