Cjenik nestandardnih usluga

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbom plinom (Metodologija; NN 48/18, 25/19, 134/21, 9/22) , Hrvatska energetska regulatorna agencija  je 14. rujna 2022. godine donijela Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (NN 108/22) kojom se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 31. prosinca 2026. godine.
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava stupila je na snagu 1. listopada 2022. godine.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više