Zakonska regulativa

Distribucija plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga (uređeno Zakonom o energiji). Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije plina uređena je kroz sljedeći zakonodavni okvir:
 • Zakon o energiji (NN 120/12NN 14/14NN 102/15NN 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)
 • Zakon o tržištu plina (NN 18/18, NN 23/20)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)
 • Zakon o koncesijama (NN 69/17, NN 107/20)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, NN 68/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina (NN 108/22)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21, NN 103/22, NN 68/23)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18, NN 154/22)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 44/22)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20, NN 100/21)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18, NN 31/19, NN 89/19, NN 36/20, NN 106/21, NN 58/22, NN 9/24)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 111/18, NN 106/22)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, NN 105/09)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 38/22)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, NN 25/19, NN 134/21, NN 9/22)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/20)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/18)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta  (NN 108/22)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 49/2016)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20, NN 20/22, NN 38/23)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/2014)
 • Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (NN 108/22)

Ostala regulativa:
Ostali pravilnici, upute, postupci i odluke Gradske plinare Zagreb d.o.o., normativni akti i kriteriji te tehnička pravila i propisi.
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više