Zaštita osobnih podataka

Ovom Politikom privatnosti (u nastavku teksta: Politika) želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem usluga Gradske plinare Zagreb d.o.o., (u daljnjem tekstu: voditelj obrade),  kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa molimo da ovu Politiku pažljivo pročitate.

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke krajnjih kupaca koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
 
1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?
Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:
Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, OIB: 20985255037, Tel: +385 (0)1 6437 777, Fax: +385 (0)1 4698 600
 e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr; web: www.plinara-zagreb.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“
e-mail: dpo@plinara-zagreb.hr.

 
2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:
 
2.1. Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora o korištenju usluga voditelja obrade
Osobne podatke koje nam dostavljate putem predugovorne dokumentacije/obrazaca voditelja obrade obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli pružiti optimalnu uslugu.
Vaše podatke obrađujemo i u svrhu informativnog izračuna/ponude cijene koštanja neke od naših usluga, a na Vaš prethodni zahtjev.
Ako s nama sklopite Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav ili o korištenju neke od drugih usluga, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora (optimiziranja korištenja naših usluga kao što je primjerice odabir odgovarajuće vrste usluge, obavijesti o isteku ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, izmjena ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, naplate dospjelih, a nenamirenih obveza i sl.).

2.2. Ispunjavanje zakonskih obveza
Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza.

2.3. Legitimni interesi
Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa, osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.
Pod legitimnim interesom podrazumijevamo obrade koje služe kako bi se unaprijedio proces, razvoj i unapređenje poslovanja, modernizirale usluge, ponudile usluge za koje je razvidno da bi nam olakšale poslovanje, unaprijedilo naše upravljanje vlastitim financijama te u korist rješavanja sudskih sporova.

2.4. Privola
Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka, osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva (npr. u slučaju da protiv voditelja obrade bude pokrenut sudski postupak u kojem bi voditelj obrade radi zaštite svojih prava i interesa bio prisiljen nadležnom sudu ili drugom državnom tijelu dostaviti podatak iz posebne kategorije osobnih podataka) ili ako drukčije nije propisano obvezujućim/primjenjivim propisima, možemo izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole.
U tom slučaju poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku obavijestili o svrsi obrade za koju nam je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li nam dati privolu.
 
3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem predugovorne dokumentacije/obrazaca, a koji uključuju Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime fizičke osobe odnosno odgovorne osobe pravne osobe ili potpisnika pravne osobe, adresa, osobni identifikacijski broj, kontaktni broj telefona, adresa elektroničke pošte, identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta, broj zemljišnoknjižne čestice itd.).
 
4. Kome će osobni podaci biti otkriveni?
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno obvezujućim primjenjivim propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i/ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima.

4.1. Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji
Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode i dr. Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim ili pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu, u svojstvu naših izvršitelja obrade, (npr. odvjetnici, pružatelji usluga očitanja stanja potrošnje plina, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva i dr.).
Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka.
Nadalje, Vaše osobne podatke možemo priopćiti, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama u slučaju: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi.
 
5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?
Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države) i to u pravilu državama članicama Europske unije.
Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.).
 
6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U vezi s ugovorom o korištenju usluga voditelja obrade, razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja tog Ugovora. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja dodatno su propisani npr. u Općem poreznom zakonu i dr.
Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti pokretanja postupka prisilne naplate) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o korištenju usluga voditelja obrade ili su u vezi s tim Ugovorom.
Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?
Vaši osobni podaci su nam potrebni za  pružanje naših usluga.
Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti ispuniti vaše zahtjeve odnosno izvršiti svoje obveze iz ugovora o korištenju naših usluga.
Molimo Vas da posebno obratite pozornost da ako zbog uskraćivanja potrebnih osobnih podataka kako je to naznačeno u predugovornim obrascima ne budemo u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o korištenju naših usluga, ne možemo niti snositi odgovornost za neispunjenje ugovorne obveze s naše strane.
 
8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?
Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

• pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
• pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
• pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
• pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka itd.)
• pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
• pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli, ugovoru ili propisima.
• pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u sjedište voditelja obrade ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.
 
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail: dpo@plinara-zagreb.hr.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta.
Ako Vaš identitet nećemo moći potvrditi, imamo pravo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu.
Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.
 
9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše mjesto prebivališta ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.
 
U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).
 
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja na mail: dpo@plinara-zagreb.hr.
 
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više