Zajedničke plinske kotlovnice

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN50/18), čl. 68, st.14 - 20, za obračunsko mjerno mjesto na kojem se plinom opskrbljuje zajednička kotlovnica iz koje se toplinska energija isporučuje kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i kupcu koji nije kućanstvo, a da pri tome ovlašteni predstavnik suvlasnika nije sklopio ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom koja obavlja djelatnost kupca u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija, operator distribucijskog sustava dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodijeliti na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge i na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima koji nisu kućanstvo, te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta.
Raspodjela se obavlja na temelju i sukladno Sporazumu o raspodjeli isporučene energije plina
 
Očitanje potrošnje plina na predmetnom obračunskom mjernom mjestu obavlja Gradska plinara Zagreb zadnji radni dan u tekućem mjesecu te dostavlja Predstavniku suvlasnika ili drugoj osobi ovlaštenoj za zastupanje suvlasnika zajedničke kotlovnice do četvrtog dana u narednom mjesecu, a opskrbljivaču plinom, zajedno s podacima o raspodjeli, do osmog dana u narednom mjesecu.
 
Ako predstavnik suvlasnika ili druga osoba ovlaštena za zastupanje suvlasnika zajedničke kotlovnice ne dostavi ažurirani podatak o udjelima izmjerene potrošene toplinske energije svakog pojedinog kupca u ukupnoj potrošenoj toplinskoj energiji proizvedenoj iz plina isporučenog na predmetnom obračunskom mjernom mjestu, operator distribucijskog sustava  (Gradska plinara Zagreb) isporučenu energiju raspodjeljuje temeljem udjela grijanog prostora krajnjih kupaca toplinske energije koje je predstavnik suvlasnika ili druga osoba ovlaštena za zastupanje suvlasnika zajedničke kotlovnice naveo u Popisu krajnjih kupaca, Privitak 1.

Molimo da predstavnik suvlasnika ili druga osoba ovlaštena za zastupanje suvlasnika zajedničke kotlovnice koja obavlja raspodjelu toplinske energije podatke šalje u prethodno navedenim rokovima na adresu: aptp@plinara-zagreb.hr.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više