Tehničke mogućnosti i oprema laboratorija GPZ-a

U GRADSKOJ PLINARI ZAGREB d.o.o. mogućnosti instalirane mjeriteljske opreme za ispitivanje omogućava ispitivanje zakonitih mjerila protoka plina jesu u rasponu od DN 15 do DN 150 te za kapacitete protoka od 0,004 m3/h do 400 m3/h, a za ispitivanje uređaja za pretvorbu obujma plina (korektori) u mjernom području apsolutnom tlaku od između 0.9 i 50 bara te u području temperatura od -20 do +50°C.

Pored osnovne djelatnosti pripreme za ovjeravanje i ovjeravanja, provodi se servis zakonitih mjerila protoka plina i niskotlačnih i srednjetlačnih regulatora tlaka te tipnim ispitivanjem opreme sukladno normama.

Nabavka opreme i osiguravanje ljudskih resursa u laboratoriju GPZ-a od 2015. godine:

- ispitna linija za plinomjere G4 do G6 Inotech

- ispitna linija za plinomjere G10 do G250 Inotech

- ispitna linija za korektore volumena plina Beamax

- rekonstrukcija 2 ispitna zvona (V=1000dm3) proizvođača Rombach 

- mokri plinomjer proizvođača Shinagawa 

- 2 pojačala proizvođača HBM s A/D konverzijom za potrebe umjernog laboratorija 

- endoskop s 4mm upravljivom glavom i led rasvjetom proizvođača General Electric

- stroj za pranje plinomjera proizvođača Meiko (16 komada G4 odjednom)

- 30 transportnih inox kolica kapaciteta 120 komada G4

- robotska stanica za lakiranje plinomjera proizvođača ABB

- 2 kompresora zraka FINI (1 za mjeriteljsku opremu i 1 za robota)

- klima komora proizvođača Carrier 

- 2 modula za hlađenje na plin proizvođača Robur za osiguranje mikroklimatskih laboratorijskih uvjeta 

- viličar s proširenim nogama proizvođača Linde za stabilno dizanje i spuštanje kolica s utovarno-istovarne rampeOPREMA MJERITELJSKOG LABORATORIJA GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

1. MJERITELJSKE LINIJE ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA - PROTOCI DO Qmax=26m3/h

1.1. Ispitni uređaj sa zvonom za ispitivanje mjerila protoka do 26 m3/h
Instalacija s ispitnim zvonom koristi se prvenstveno za ispitivanje kućnih membranskih plinomjera G4 i G6. Princip mjerenja sastoji se u uspoređivanju istisnutog obujma zraka iz zvona s registriranim obujmom na ispitivanim plinomjerima.


Shematski prikaz mjeriteljske linije sa zvonom za ispitivanje membranskih plinomjera G4 i G6.


Mjeriteljska linija br.1 sa zvonom za ispitivanje 10 kom. membranskih plinomjera G4 i G6.


Mjeriteljska linija br. 2 sa zvonom za ispitivanje 6 kom. membranskih plinomjera G4 i G6.


1.2. Ispitna instalacija sa venturijevim kritičnim sapnicama za ispitivanje plinomjera G2.5, G4 i G6
Primjena venturijevih sapnica je prikladna za ispitivanje kod malih protoka zbog jednostavnosti procedure, moguće manje nesigurnosti i efikasnijeg rada. Na slici ispod prikazana je shematski instalacija za ispitivanje mjerila protoka do 10 m3/h s kritičnim sapnicama kao referentnim mjerilima protoka.

Sapnice su umjerene od strane PTB-a, Državnog instituta za mjeriteljstvo u Stutgarttu, Savezna Republika Njemačka. Osjetnike tlaka, temperature i vlage umjerila je tvrtka ovlaštena za te poslove od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Shematski prikaz mjeriteljske linije sa sapnicama za ispitivanje membranskih plinomjera G4 i G6.


Mjeriteljska linija sa Venturijevim sapnicama za ispitivanje 12kom. membranskih plinomjera G4 i G6.2. MJERITELJSKA LINIJA ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA ZA PROTOKE DO Qmax=400m3/h

Ispitna instalacija za ispitivanje mjerila protoka do 400 m3/h sastoji se od dvije paralelno spojene linije. Manja linija namijenjena je za protoke od 0,1 do 25 m3/h, dok je veća namijenjena za protoke od 1 do 400 m3/h.
 
Etalonski plinomjeri su mjerila s rotirajućim klipovima; na manjoj liniji G16, mjernog područja od 0,04 do 25 m3/h, na većoj liniji plinomjer s dvostrukim rotirajućim klipovima G250 mjernog područja od 1 do 400 m3/h. Sva mjerna oprema umjerena je od strane NMI-a (Državnog instituta za mjeriteljstvo Kraljevine Nizozemske).


Shematski prikaz mjeriteljske linije za ispitivanje membranskih i turbinskih plinomjera te plinomjera s rotacijskim klipovima kapaciteta od G10 do G250.


Mjeriteljska linija za ispitivanje membranskih i turbinskih plinomjera te plinomjera s rotacijskim klipovima kapaciteta od G10 do G250.


3. MJERITELJSKA LINIJA ZA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI)

Značaj ove instalacije je velik budući da se korektori koriste kod mjerenja velikih količina plina (veliki potrošači) te je veoma važno konstantno praćenje opreme te održavanje kvalitetnog mjerenja. Na slici  prikazana je shema ispitne instalacije s osnovnim komponentama. Instalacija se sastoji od etalona tlaka; ručna pumpa za podešavanje, etalona temperature; suhe termostatirane kupke, davača impulsa sa brojila te multifunkcionalnog kalibratora.


Shematski prikaz mjeriteljske linije za ispitivanje uređaja za pretvorbu obujma plina (korektori).


Mjeriteljska linija za ispitivanje uređaja za pretvorbu obujma plina (korektori).


​Uljni plinomjer Shinagawa za mjerenja protoka plina do 3 m3/h.​Endoskop sa upravljivom kamerom sa LED rasvjetom fi 4mm.


Robotska stanica za automatsko lakiranje plinomjera G4/G6 i NT regulatora.


​Perilica Meiko za pranje plinomjera G4 / G6 istovremeno 16 komada.


Unaprijeđeni sustav transporta i skladištenja plinomjera sa 30 kolica od nehrđajučeg čelika zapremine 120 kom. G4/G6 plinomjera.


Linija za ispitivanje NT regulatora proizvedeno 2019.g. od strane PHB automatizacija d.o.o.

Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više